-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-22

1) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkmamıştır ?
A) Bütün halkın can ve mal güvenliği devlet tarafından sağlanması
B) Vergilerin herkesin gelirine göre ayarlanması
C) Kanun önünde herkesin eşit sayılması
D) Askerliğin vatan görevi olması
E) Gayri Müslimlerin devlet memuru olabilmeleri

2) Osmanlı tarihinde çok partili yaşam aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir ?
A) Lâle Devrinde
B) II Meşrutiyet Dönemi'nde
C) III Selim Dönemi'nde
D) Tanzimat Dönemi'nde
E) I Meşrutiyet Dönemi'nde

3) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli duruma getirilmesi aşağıdakilerden hangisi sonunda gerçekleşmiştir?
A) Prut Seferi
B) Belgrat'ın kaybedilmesi
C) Belgrat Antlaşması
D) Küçük kaynarca antlaşması
E) Pasarofça Antlaşması

4) Osmanlılarda aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılmasına halk da yardım etmiştir ?
A) Divan Teşkilatı'nın kaldırılması
B) I Meşrutiyet'in ilanı
C) Kanun-i Esasi'nin kabulü
D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E) Sened-i İttifak'ın imzalanması

5) Mecelle denilen Osmanlı Medeni Kanunu aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında uygulamaya konulmuştur?
A) II Mahmut
B) II Abdülhamit
C) III Selim
D) Abdülmecit
E) I Mahmut

6) Osmanlıların Egemenliğinde yaşayan uluslar içerisinde ulusçuluk akımından en son etkilenen aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?
A) Araplar
B) Ermeniler
C) Arnavutlar
D) Bulgarlar
E) Romenler

7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı başkentlerinden biri değildir ?
A) Söğüt
B) Konya
C) Edirne
D) Bursa
E) İznik

8) Aşağıdaki vergilerden hangisi dirlik sahiplerine ödendiği için hazineye girmezdi ?
A) Avarız - Ağnam
B) Ağnam - Cizye
C) Cizye - Avarız
D) Çift resmi - Avarız
E) Öşür - Haraç
9) Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir ?
A) I Kosova Savaşı
B) II Kosova Savaşı
C) Varna Savaşı
D) Niğbolu Savaşı
E) Sırpsındığı Savaşı

10) I Türk Dil Kurumu'nun kurulması
II Kabotaj Yasası'nın kabul edilmesi
III Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
Hangilerinin Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir ?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in İlanı'nın sonuçlarından biridir ?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı
B) Laik devlet düzenine geçildi
C) Kabine sistemine geçildi
D) Eğitim inkılabı başladı
E) Medreseler kapatıldı

12) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerinden biridir ?
A) Kapitülasyonlar kaldırılacak
B) Duyun-u Umumiye kaldırılacak
C) Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacak
D) Osmanlı borçları taksitle ödenecek
E) Nüfus değişimi yapılacak

13) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır ?
A) Çanakkale Cephesi
B) Filistin-Suriye Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Trablusgarp Cephesi
E) Balkan Cephesi

14) Aşağıdakilerden hangisi XIX Yüzyılın sonlarından itibaren Orta Doğu'dan Hindistan'a giden yolun önem kazanması üzerinde etkili olmuştur ?
A) Coğrafi keşiflerin başlaması
B) Fransız İhtilali'nin etkisi
C) İtalya'nın güçlenmesi
D) Süveyş Kanalı'nın açılması
E) İngiltere'ye kapitülasyon hakkı tanınması

15) Aşağıdakilerden hangisinin işgali Kuva-i Milliye'nin başarılı olamayacağını kesin olarak göstermiştir ?
A) Bursa B) İzmir C) İstanbul
D) Aydın E) Manisa

16) Aşağıdakilerden hangisine karşı Türk direnişinin artması üzerine Mustafa Kemal, İngilizler'in isteği ile İstanbul hükümetince Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevi ile Anadolu'ya gönderilmiştir ?
A) Mavri Mira B) Pontus Rum C) Taşnak
D) Hınçak E) Trakya Komitesi

17) Matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu aşağıdakilerde hangisidir ?
A) Göktürkler
B) Kutluk
C) Uygurlar
D) Kırgızlar
E) Çiğiller


Tarih Deneme Sınavları Test-22
1)E 2)B 3)C 4)D 5)B 6)A 7)B 8)E 9)B 10)B 11)C 12)C 13)D 14)D 15)A 16)B 17)C

0 yorum

Yorum Gönder